085-0603182 / 06-17506473

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Jacobus dakdekkers

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle – ook toekomstige- overeenkomsten in het kader waarvan de in de kop van deze algemene voorwaarden genoemde eenmanszaak, onder welke titel dan ook, zaken levert en/of ter beschikking stelt en/of enige prestatie verricht, waaronder, doch niet exclusief, begrepen een overeenkomst van koop, aanneming van werk of opdracht. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de in het kader van de (totstandkoming van de) overeenkomst door partijen af te leggen verklaringen. Onder “prestatie” en “(af)levering” worden hierna, waar nodig, ook verstaan het uitvoeren van een opdracht, het afleveren van een zaak en de oplevering in het kader van een aannemingsovereenkomst. De in de kop van deze algemene voorwaarden genoemde eenmanszaak wordt hierna aangeduid als: Jacobus Dakdekkers. De wederpartij van Jacobus Dakdekkers wordt hierna als: “afnemer” aangeduid. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door Jacobus Dakdekkers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan.

ARTIKEL 2: HET TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN

 1. De offerten van Jacobus Dakdekkers zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld. Jacobus Dakdekkers heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding gedurende vijf werkdagen na de aanvaarding daarvan, te herroepen.
 2. Toezeggingen van en/of overeenkomsten aangegaan door ondergeschikten behoeven voor hun geldigheid de uitdrukkelijke schriftelijke instemming zijdens de directie van Jacobus Dakdekkers.
 3. De (opdracht)bevestiging van Jacobus Dakdekkers. wordt geacht de overeenkomst/toezegging juist en volledig weer te geven, onverminderd het recht van de afnemer om die bevestiging tot de datum van aflevering en/of begin van uitvoering van het werk, doch uiterlijk tot veertien dagen na de verzending, schriftelijk en gemotiveerd te betwisten. Indien Jacobus Dakdekkers geen opdrachtbevestiging verzendt, geldt de factuur als zodanig.
 4. Jacobus Dakdekkers heeft het recht om 25% van het offertebedrag in te houden, indien opdrachtgever besluit zijn reeds getekende opdracht in te trekken.
 5. Jacobus Dakdekkers heeft het recht om, indien geen overeenkomst tot stand komt, de kosten die zij in verband met de offerte maakt, aan de afnemer in rekening te brengen.
 6. Jacobus Dakdekkers heeft in geen geval de verplichting om de afnemer te waarschuwen voor onjuistheden in diens opdracht.
 7. Indien Jacobus Dakdekkers aan de afnemer een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding, zonder dat de prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, dit tenzij partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeen komen.

ARTIKEL 3: PRIJZEN EN PRIJSAANPASSING

1. De prijzen van Jacobus Dakdekkers zijn exclusief BTW. Haar prijzen en aanbiedingen zijn – behoudens indien anders uit haar offerte of opdrachtbevestiging blijkt – erop gebaseerd dat:

 • a. Jacobus Dakdekkers op het dak mag stoken en/of branden;
 • b. Het verticaal transport van de materialen en gereedschappen door en voor rekening en risico van de opdrachtgever zal worden verzorgd;
 • c. Jacobus Dakdekkers onbelemmerd met het werk kan aanvangen en doorgaan;
 • d. Door afnemer de overige verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en onverkort worden nageleefd.

2. Indien Jacobus Dakdekkers niet onbelemmerd met de uitvoering van het werk kan beginnen en doorgaan en als gevolg daarvan wachttijd ontstaat, zal Jacobus Dakdekkers deze wachttijd volgens het bij haar gebruikelijke tarief boven de aanneemsom in rekening brengen.

3. Indien Jacobus Dakdekkers na het sluiten van de overeenkomst materiaal moet inkopen teneinde het voor verwerking/aflevering gereed te hebben, en de inkoopprijs van dat materiaal sedert de dag van het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, dan wel indien andere kosten , waaronder die ter zake arbeid, sedert het tot stand komen van de overeenkomst hoger worden dan gecalculeerd, kan Jacobus Dakdekkers het verschil aan de afnemer in rekening brengen.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN AFNEMER

 1. De afnemer is verplicht om alle voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde voorzienbare schade aan zijn eigendommen en/of die van derden te voorkomen. Ondermeer gaat het daarbij om maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en/of maatregelen ter voorkoming van beschadiging als gevolg van neervallend gesteente en dergelijke. Nimmer is Jacobus Dakdekkers. aansprakelijk indien zij in het kader van het uitbrengen van een offerte of anderszins een bestaand dak moet betreden en als gevolg daarvan lekkages ontstaan, tenzij zulks naar de normen van goed vakmanschap zonder het maken van kosten kan worden voorkomen.
 2. In voorkomend geval zal Jacobus Dakdekkers de afnemer met betrekking tot de in de vorige alinea bedoelde voorzorgsmaatregelen mondeling dan wel schriftelijk informeren zonder dat het ontbreken daarvan aan de in de vorige alinea omschreven verplichting afbreuk doet.
 3. Jacobus Dakdekkers kan in voorkomend geval naast de afnemer ook de omwonenden door middel van een pamflet waarschuwen voor het ontstaan van de in het eerste lid bedoelde schade. Indien er schade ontstaat, waarvoor Jacobus Dakdekkers wordt aangesproken, zal de afnemer Jacobus Dakdekkers, tenzij er aan de zijde van Jacobus Dakdekkers sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, ter zake schade aanspraken van derden, vrijwaren.
 4. De afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat alle vergunningen en voorschriften, die van overheidswege of anderszins worden vereist of gesteld, voor de uitvoering van het werk aanwezig zijn en worden nageleefd. Hij zal Jacobus Dakdekkers vrijwaren voor aanspraken van derden of anderszins door Jacobus Dakdekkers te lijden schade, indien hij daarmee op enigerlei wijze in gebreke blijft.
 5. De afnemer is – tenzij anders wordt overeengekomen – gehouden ervoor zorg te dragen dat voor zijn rekening en risico ter plaatse van het werk voldoende werk-, opslag- en schaftruimte, alsmede de nodige electriciteits- en watervoorzieningen beschikbaar zijn.
 6. De afnemer is gehouden het pand, en alle daarop/daarin aanwezige roerende en/of onroerende zaken te verzekeren, of te laten verzekeren, tegen schade die veroorzaakt kan worden door de uitvoering van het werk, bij een in Nederland toegelaten opstalen brandverzekeraar, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars waarbij de Bedrijfsregeling Brandregres wordt gevolgd.

ARTIKEL 5: LEVERING VAN ROERENDE ZAKEN EN OPLEVERING

 1. Overeengekomen termijnen voor de levering van roerende zaken of de oplevering van een werk gelden -ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn wordt overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. In het geval Jacobus Dakdekkers niet tijdig presteert, dient zij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.
 2. Jacobus Dakdekkers heeft het recht om af te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden in delen af/op te leveren respectievelijk uit te voeren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van het in de vorige alinea gestelde, verlengde termijn.
 3. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms, gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel.
 4. Indien Jacobus Dakdekkers aan de afnemer in het kader van een koop van roerende zaken voor aflevering beschikbaar stelt, respectievelijk roerende zaken in het kader van de uitvoering van een werk op het werk wil aanleveren, is de afnemer verplicht om daaraan zijn medewerking te verlenen. Indien de afnemer dit niet doet dan houdt Jacobus Dakdekkers de betreffende zaken voor rekening en risico van de afnemer onder zich, zonder dat hij verplicht is om die zaken te verzekeren.
 5. Ieder van de partijen heeft het recht om van de ander te verlangen dat na iedere fase van het werk een oplevering plaatsvindt. De afnemer is verplicht om na afloop van het in het kader van de oplevering te verrichten onderzoek een door Jacobus Dakdekkers aan te bieden formulier op volledigheid en juistheid te onderzoeken. Voorts dient de afnemer, indien hij gebreken constateert, deze volledig op het formulier aan te tekenen. Kleine, niet essentiële, gebreken die Jacobus Dakdekkers spoedig kan herstellen, leveren geen grond op om goedkeuring te onthouden, in welk geval de goedkeuring wordt geacht te zijn geschied onder de voorwaarde dat Jacobus Dakdekkers dergelijke gebreken binnen een redelijke termijn opheft. Indien goedkeuring heeft plaatsgevonden, is de aansprakelijkheid van Jacobus Dakdekkers beperkt tot gebreken die in geen geval ter gelegenheid van het in het kader van de oplevering uitgevoerde onderzoek konden worden ontdekt.
 6. Indien Jacobus Dakdekkers de op de voet van het bepaalde in het vorige lid schriftelijk, en op een redelijke termijn, van de afnemer verlangt dat tot oplevering, met het daaraan voorafgaande onderzoek, wordt overgegaan, en de afnemer daaraan niet voldoet, geldt (de betreffende fase van) het werk als goedgekeurd met de gevolgen als in de laatste zin van het vorige lid omschreven.
 7. Indien geen van de partijen een oplevering verlangt dient de afnemer hetgeen in het volgende artikel is bepaald, in acht te nemen, waarbij geldt dat onder “aflevering” de terbeschikkingstelling van het werk moet worden verstaan.

ARTIKEL 6: KEURING EN KLACHTEN

 1. De afnemer is verplicht om de door Jacobus Dakdekkers verrichte prestatie onverwijld na haar aflevering op haar deugdelijkheid te keuren, voor zover deze keuring binnen dit tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Eventuele klachten ter zake dient de afnemer binnen 2 x 24 uur schriftelijk en gespecificeerd bij Jacobus Dakdekkers te melden. Algemene voorwaarden Jacobus Dakdekkers Pagina 2 van 2
 2. Daarnaast dient de afnemer de door Jacobus Dakdekkers verrichte prestatie binnen vijftien werkdagen na aflevering of uitvoering ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek heeft geopenbaard, binnen die termijn schriftelijk en gespecificeerd bij Jacobus Dakdekkers te klagen.
 3. Indien en voor zover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de twee vorige leden verlangde onderzoek, niet binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de klacht binnen vijf werkdagen -doch in ieder geval binnen de termijn van één jaar als omschreven als in lid 1 van het volgende artikel- nadat de afnemer een gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Jacobus Dakdekkers schriftelijk te worden aangemeld. Deze regel geldt ook indien aan de prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door Jacobus Dakdekkers geuite mededeling bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die Jacobus Dakdekkers kende of behoorde te kennen doch niet aan de afnemer heeft meegedeeld.
 4. Jacobus Dakdekkers heeft het recht om van de afnemer te verlangen dat hij op kosten van ongelijk een representatief monster uit de afgeleverde zaken aan Jacobus Dakdekkers toezendt, onverminderd het recht van Jacobus Dakdekkers om op ieder moment van de afnemer te verlangen medewerking te verlenen aan een door Jacobus Dakdekkers gewenst onderzoek.
 5. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Jacobus Dakdekkers niet in behandeling te nemen en leiden niet tot haar aansprakelijkheid. Indien Jacobus Dakdekkers dergelijke klachten toch in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder dat daaruit blijkt van de aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Jacobus Dakdekkers in het kader daarvan enige prestatie heeft verricht, dan heeft Jacobus Dakdekkers het recht om de prijs daarvan tegen de normaal bij zijn geldende prijzen aan de afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 7: BETALING EN KOSTEN

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. De afnemer kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien Jacobus Dakdekkers aan haar afnemer een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan Jacobus Dakdekkers verschuldigd is en van hetgeen Jacobus Dakdekkers aan hem verschuldigd is dan dient die op gave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke rente. Deze rente is de afnemer ook verschuldigd indien hij aan Jacobus Dakdekkers een schuld moet betalen die niet op nakoming betrekking heeft. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 2. De door de afnemer of derden te verrichten betalingen worden steeds eerst in mindering gebracht op die vorderingen waar voor Jacobus Dakdekkers niet het in het volgende artikel omschreven eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.
 3. De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten worden aan de afnemer in rekening gebracht naar rato van het door Jacobus Dakdekkers ingeschakelde derde te berekenen (uur)tarief, voor zover redelijk, met als minimum, wat betreft de gerechtelijke kosten, de buiten overeenkomst door de rechter te liquideren kosten, een en ander te vermeerderen met de door de derde in redelijkheid aan derden te betalen kosten.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

A. Eigendomsvoorbehoud:

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Jacobus Dakdekkers behoudt de eigendom van de op grond van enige overeenkomst aan de afnemer uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat de afnemer:

 • a. de prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten volledig heeft voldaan en,
 • b. alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Jacobus Dakdekkers ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten en,
 • c. de vorderingen heeft voldaan die Jacobus Dakdekkers op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. De afnemer mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid voor andere vorderingen dan die van Jacobus Dakdekkers. Indien een derde de zaak voor de afnemer onder zich heeft, dan is de afnemer, indien hij jegens Jacobus Dakdekkers tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan Jacobus Dakdekkers mede te delen en mag Jacobus Dakdekkers aan die derde mededelen dat deze de zaak voortaan voor haar moet houden.

B. Pandrecht:

Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Jacobus Dakdekkers op roerende ‑niet register- zaken die Jacobus Dakdekkers van afnemer onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van vorderingen die Jacobus Dakdekkers op de afnemer, uit welke hoofde ook, heeft en mocht verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat Jacobus Dakdekkers de betreffende zaak onder zich krijgt.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien de afnemer de in het vorige artikel neergelegde voorschriften, in acht heeft genomen kan Jacobus Dakdekkers met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald slechts gedurende één jaar na het verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming of op grond van onrechtmatig handelen in rechte worden aangesproken.
 2. Indien Jacobus Dakdekkers erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten/onrechtmatig heeft gehandeld of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de afnemer daarop een beroep heeft gedaan, aan de afnemer mee te delen dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie, dan wel het voltooien daarvan c.q. tot herstel, zal overgaan. Indien Jacobus Dakdekkers na deze mededeling binnen een redelijke termijn presteert betekent dit dat de overeenkomst geacht wordt op correcte wijze te zijn nagekomen, en is het gevolg daarvan dat de afnemer geen recht heeft op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien de afnemer voorafgaande aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld die wordt toegewezen.Jacobus Dakdekkers heeft het recht om – indien de afnemer daaraan redelijkerwijze kan voldoen – voorafgaande aan het verrichten van de in dit lid bedoelde prestaties van de afnemer te verlangen dat hij de zaken, of een deel daarvan, ten aanzien waarvan bij Jacobus Dakdekkers werd geklaagd, retourneert.
 3. Jacobus Dakdekkers beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, in het geval mocht worden geoordeeld dat zij naast of in plaats van hetgeen in het vorige lid omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, op grond van welke titel dan ook schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de met de afnemer voor de betreffende prestatie overeengekomen prijs. De afnemer vrijwaart Jacobus Dakdekkers tegen alle aanspraken van derden ‑waaronder aanspraken ter zake enige regeling wegens productenaansprakelijkheid-, voor zover die aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven mochten gaan.
 4. Jacobus Dakdekkers is niet aansprakelijk indien en voor zover de afnemer de verplichtingen als omschreven in artikel 4 niet, dan wel niet volledig, nakomt.
 5. Jacobus Dakdekkers aanvaart geen aansprakelijkheid voor de door haar uitgebrachte adviezen tenzij:
  – Jacobus Dakdekkers zich op de plaats van het gebruik van haar producten/het advies van de situatie op de hoogte heeft gesteld en,
  – Jacobus Dakdekkers van de afnemer alle relevante informatie, gevraagd en ongevraagd, heeft ontvangen en,
  – Jacobus Dakdekkers een specifiek op die situatie afgestemd advies heeft gegeven en,
  – de afnemer aantoont dat hij het advies van Jacobus Dakdekkers volledig in acht heeft genomen.
 6. Indien Jacobus Dakdekkers aldus aansprakelijkheid wordt voor uitgebrachte adviezen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het in lid 3 van dit artikel omschreven plafond.
 7. Indien Jacobus Dakdekkers aan de afnemer een garantie geeft, gelden de garantiebepalingen bij voorrang boven hetgeen in dit artikel is bepaald.
 8. Als Jacobus Dakdekkers aan het werk is en het regent/begint te regenen zijn wij niet aansprakelijk voor de schade die door neerslag veroorzaakt kan worden.
 9. Als de werkzaamheden zijn afgerond en u krijgt lekkage, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de lekkage, als wij op korte termijn de lekkage komen herstellen. Een redelijke termijn is binnen 7 dagen.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van Jacobus Dakdekkers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, een en ander voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet geheel van Jacobus Dakdekkers kan worden verlangd. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan twee weken heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of, voor het deel waarop de overmacht betrekking heeft, gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de overeenkomsten die Jacobus Dakdekkers sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. Alle geschillen die tussen Jacobus Dakdekkers en de afnemer ontstaan, en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg beslecht door de Rechtbank te Maastricht, Nederland, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daar tegen zouden verzetten, en onverminderd het recht van Jacobus Dakdekkers om de afnemer in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.